SGK NUN FERİ MÜDAHİL OLARAK DAVADA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLER

SGK NUN FERİ MÜDAHİL OLARAK DAVADA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLER

1.SGK’NUN HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA, FER’İ MÜDAHİL OLARAK DAVALI KANUN YOLUNA BAŞVURMASA DAHİ KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKI VARDIR.

 

SGK’nun hizmet tespiti davasında davanın açılmasıyla, Mahkeme re’sen harekete geçerek davayı SGK’na ihbar eder. Böylece SGK, davalı yanında fer’i müdahil olarak davaya dahil olur.İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.25/10/2017 tarihinde 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle mülga olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda da aynı düzenleme mevcuttur. Görüldüğü üzere kanun koyucu bu görüşünü yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nda da sürdürmeye devam etmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, Türk medenî usul hukukunun birbiriyle yakından bağlantılı iki müessesesi olan “davanın ihbarı” (HMK. m. 61-64) ve “fer’i müdahale” (HMK. m. 66-69, 328), uygulamada iş hukuku ile ilgili sıkça karşılaşılan bir dava türü olan ve yerleşmiş adıyla “hizmet tespit davası” olarak anılan dava bağlamında özel bir görünüme kavuşturulmuş bulunmaktadır. (Doç. Dr. Murat ATALI)

 

 

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

MADDE 4/2 -  Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

 

5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU (MÜLGA)

Madde 7/4 – (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.09.2014 RG NO: 29116 MÜKERRER KANUN NO: 6552/64)
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

 

-Kurum bu davalarda taraf olmayıp fer’i müdahil olduğundan lehine veya aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmez.

 

2.YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE HİZMET TESPİT DAVALARI HARİÇ DİĞER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN DOĞAN DAVALARDA SGK’NA BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

 

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

MADDE 4/2 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

SON NOT.1: MAKALEDE BELİRTİLEN VE DİĞER HUKUKİ KONULU SORUNLARINIZDA BİLGİ EDİNEBİLMEK İÇİN SAYFAMIZDA VEREN ALAN “AVUKATA SOR” BÖLÜMÜNDEN SORULARINIZI SORABİLİRSİNİZ.

 

SON NOT.2: MAKALEMİZİN FAYDALI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ. İŞ VE İŞLEMLERİNİZE ÖZEL DURUMLARIN OLABİLECEĞİNİ UNUTMAYINIZ. BU UĞURDA HAK VE ZAMAN KAYBINA UĞRAMAMANIZ İÇİN MUTLAKA AVUKATINIZA DANIŞMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

 

Saygılarımızla,

GÜNEY HUKUK BÜROSU

 

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal