GÜNEY AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Güney Hukuk Bürosu tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Güney Hukuk Bürosu kişisel verilerinizin korunması konusunda hassasiyet göstermektedir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı bildirmek istiyoruz.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı


Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz Güney Hukuk tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Tanıtım formları, bilgi formları, iletişim formları, diğer belgeler, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler


6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için: -Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, -Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, -Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, Amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gereği Haklarınız:


a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Çınar Mahallesi 5003/2. Sk. No:3 Daire:101 Bornova/İzmir adresine posta vasıtasıyla göndermeniz gerekmektedir.


Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.
İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA

CV'NIZI GÖNDERİN

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal